Lees meer over ‘Gaan waarvoor we Staan!’

Wat houdt het programma in?

Het basisprogramma in 4 tot 6 dagdelen is een toegankelijke, resultaatgerichte zoektocht naar de identiteit en de opdracht van professionele (zorg-) teams, in de sterk aan verandering onderhevige context waarin zij hun werk doen.

Het programma is ontwikkeld als een praktisch hulpmiddel waarmee teams eigen antwoorden vinden op de vraag hoe zij, gegeven de omstandigheden, (weer) voor hun eigen professie kunnen staan en hun vitaliteit vergroten. “Wat willen we als team? Wat moeten we? Wat doen we al? Wat gaan we doen?” Met andere woorden: “Waar staan we voor? Waar gaan we voor?”

Voor wie?

Het programma is bedoeld voor teams in professionele organisaties, die zichzelf opnieuw willen uitvinden.

Het 4W-model

In het programma ‘Gaan waarvoor we Staan’ volgen we de vier elementen van het zogenaamde 4W-model:

Watskeburt?

Wat zijn actuele ontwikkelingen in de samenleving en in de werkpraktijk? Welke effecten hebben die op de beroepsuitoefening?

Wie ben ik?

Wat is de persoonlijke achtergrond van teamleden? Wie is de mens achter de professional? Welke normen, waarden, overtuigingen, ambities, talenten en andere persoonlijke aspecten zijn relevant in relatie tot de professie?

Wie zijn wij?

Wat zijn gedeelde waarden in het team? Hoe verhouden teamleden zich tot elkaar? Wat werkt?

Wat is eigenlijk de bedoeling?

Wat is de opdracht van het team en wat is de toegevoegde waarde voor de cliënt, voor de organisatie en voor de samenleving? Wat zijn de missie, visie en doelen van het team? En: Hoe verhoudt dit alles zich tot kaders die de organisatie stelt?


Teamplan

Het team neemt aansluitend zelf de regie in het vastleggen van processtappen die voor hen in de komende periode relevant zijn. Alle teamleden zijn eigenaar van dit teamplan en eigenen zich één of meerdere taken toe, waardoor de focus gericht wordt op het gezamenlijk realiseren van doelen, waaronder de eigen teamontwikkeling.

Ervaringen van opdrachtgevers en deelnemers over ‘Gaan waarvoor we Staan’:

 

Eugene Henst, Manager Zorg en Dienstverlening Specialistische Zorg

“Binnen Cello, een instelling voor verstandelijke beperkte mensen, zijn we de transitie aan het vormgeven naar een vorm van zelforganiserende teams.

Cello werkt met cliënten met erg verschillende zorgvragen. Soms vraagt dit dat er op locaties bijzondere accenten gezet worden bij de algemene Cello-visie, mensbeeld en basishouding. Binnen de teams van mijn Cluster hebben we deze met het team verwerkt in een locatie-visie met bijbehorende kernwaarden.

Deze transitie vraagt echter ook om andere competenties en gedrag van medewerkers. Er wordt van teamleden verwacht dat ze een brede verantwoordelijkheid op zich (kunnen) nemen. Ze moeten een teamspeler zijn, maar ook verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen. Zo moeten ze het initiatief nemen voor hun eigen ontwikkeltraject, hun loopbaan en eventuele opleidingsbehoeftes. De leden van het team moeten anders gaan denken, uit de kolommen stappen, conflicten kunnen oplossen en in gezamenlijkheid doel en proces in de gaten houden. Een team dat samen op pad gaat, resultaten wil en moet halen, niet hiërarchisch en klantgericht wil werken doet er goed aan competenties en drijfveren van elkaar te kennen.

Om bovenstaande vorm te geven hebben we het basisprogramma ‘Gaan waarvoor we Staan!’ doorlopen. Het programma weet de balans tussen professionele identiteit en persoonlijke competenties, drijfveren en achtergrond van ieder individu op een prettige en toegankelijke wijze bloot te leggen. Vanuit een gestructureerd en logisch opgebouwd programma wordt vanuit een veilige omgeving de ruimte gecreëerd om bij de essentie van onze gezamenlijke professionele missie stil te staan. Het feit dat dit vertaald wordt naar een concreet teamplan met de nadruk op het realiseren van duidelijke doelstelling en onderlinge taakverdeling draagt mede bij aan de borging.”

Joris Wintjes, Manager Zorg en Dienstverlening Specialistische Zorg

“Een aangename scholing die mijn teams verder op weg heeft geholpen in hun ontwikkeling. Teamleden zijn aangezet tot nadenken over hun eigen professionaliteit. Aansluitend op het niveau waar ze zich als team bevinden, hebben zij een aantal mooie doelen gesteld, waarmee ze enthousiast aan de slag zijn.

In twee dagen hebben teams hun ontwikkelpunten leren inzien in de huidige context, waarin ze als professional moeten kunnen functioneren en laten beseffen waar hun kracht zit. Juist door naar zichzelf te leren kijken in plaats van te wijzen naar deze context of naar hun eigen organisatie. De scholing was dan ook een goede investering die zich uitbetaald in een verbeterde professionaliteit van de medewerker, alsmede vertaald naar de kwaliteit in directe zorg. Een echt aanrader!

Om dergelijke resultaten te boeken is de niet alleen de vorm maar vooral ook de wijze van begeleiden, bevragen, uitdagen en herleiden naar de kern essentieel. Dit is bij bureau Verde in zeer professionele, betrouwbare en praktijkgerichte handen.”

Sylvia van Schijndel, Coördinerend Begeleider EVB+

“De scholing zorgt voor bewustwording. We hebben de mogelijkheid gekregen om stil te staan bij ons beroep, de maatschappelijke tendens en in te zoomen op elkaar. Op deze manier hebben we gebouwd aan een vernieuwd ‘samen’ en hebben we elkaar beter leren kennen.

Wat ook als prettig ervaren is, is het concrete plan van aanpak wat eruit voortgekomen is. Hier is een gezamenlijk draagvlak voor en vanuit deze commitment vallen puzzelstukjes beter op zijn plek.”