Wat wij doen

Wat wij doen

Wij willen praktisch en resultaatgericht ondersteunend zijn aan teams en organisaties, opdat zij toegerust en in staat zijn om hun eigen professionele opdracht optimaal waar te maken. Daarmee leveren we een bijdrage aan de kwaliteit van beroepsuitoefening en dienstverlening én aan het werkplezier van alle betrokkenen.

Vanuit een jarenlange ervaring zetten we instrumenten in, zoals training, coaching, opleidingsadvies, interim management en projectmanagement. Of we nu gebruikmaken van het een, van het ander of van een combinatie, in alle gevallen zijn onze fundamentele intenties (onze kernwaarden) herkenbaar. Wij doen ons werk:

Gewoon    gewóón doen en gewoon dóen.
Samen       in samenspraak, betekenis geven aan praktijkopgaven vanuit ieders domein en verantwoordelijkheid, met wederzijds respect en humor.
Beter         zorgvuldig, met aantoonbaar resultaat.

Training

Een training is bedoeld om bekwamer te worden in de uitvoering van een bepaalde opgave en moet bijdragen aan de oplossing van een ervaren probleem of knelpunt in de context van de professionele werksituatie. Daarom maken we veel gebruik van concrete voorbeelden uit de eigen praktijk van deelnemers en refereren we steeds aan hun professionele opdracht. Wat moet je als beroepsbeoefenaar weten, kunnen en doen? We schuwen niet om deelnemers te wijzen op professionele verantwoordelijkheden en tekorten in vaardigheden, kennis en attitude, maar meer nog dan dat, stimuleren we opvallende talenten en sluiten we aan bij persoonlijke interesses en ontwikkeldoelen.

Elke training van Bureau Verde is ‘op maat gesneden’. Dat wil zeggen dat een programma nauwkeurig is afgestemd op het instapniveau van deelnemers, op de aard van hun professionele opdracht en op specifieke omstandigheden waaronder zij hun werk doen. Daarbij maken we gebruik van beproefde programma’s en onderdelen ervan. (Lees meer over onze Trainingen)

Coaching

Coachen is een manier van ondersteunen, begeleiden of adviseren van een persoon bij een specifiek vraagstuk in de context van de professie of de professionele opdracht. Door heel gericht vragen te stellen wordt de betrokkene ertoe aangezet om zelf na te denken over wat voor hem of haar het beste is in de situatie waarin hij of zij zich bevindt. Daarmee helpt de coach de ander om tot nieuwe inzichten te komen met betrekking tot zichzelf en naar boven te halen wat hij of zij feitelijk al in zich draagt. Bij coaching worden doorgaans geen vaardigheden en/of kennis overgedragen, zoals in een training of opleiding het geval is.

In bepaalde situaties, bijvoorbeeld wanneer meerdere personen vergelijkbaar werk doen of samen een professionele opdracht delen, kan coaching een passende werkvorm zijn voor groepen of teams.

Opleidingsadvies

Hoewel het nog vaker voorkomt dan ons lief is, zet men volwassen beroepsbeoefenaars beter niet in groten getale in ‘een klasje’. Tenzij het gaat om een (vaak schools) programma dat opleidt tot een specifieke competentie, diploma of bevoegdheid, verloopt het leren, ontwikkelen en veranderen bij volwassen beroepsbeoefenaars doorgaans het meest optimaal op en rond de eigen werkplek en naar aanleiding van situaties die er voor de betrokkenen echt toe doen. Het is dan ook van belang om scholing en opleiding van medewerkers zodanig in te richten dat recht wordt gedaan aan aanwezige kennis en ervaring en aan de betekenis die aan de eigen praktijk wordt toegekend en dat bestaande knelpunten werkelijk worden op- en aangepakt. Daaraan kan Bureau Verde desgewenst een bijdrage leveren. Ook kun je denken aan advies met betrekking tot de inrichting van de werkplek zelf, opdat het fungeert als een leerplek.

Interim- en projectmanagement

Wanneer tijdelijke vervanging of de tijdelijke aanstelling van een manager binnen een organisatie(onderdeel) aan de orde is, wordt vaak een interim-manager ingezet. Wanneer organisaties behoefte hebben aan iemand die specifieke (deel)projecten organiseert, aanstuurt en beheert, kiest men voor een projectmanager.

Met de inzet van een interim- of projectmanager van Bureau Verde kies je voor jarenlange managementervaring, voor een objectieve blik in en een grote betrokkenheid bij je organisatie en voor snelle, doelgerichte en zorgvuldig gecommuniceerde interventies.